Regulamin i polityka prywatności serwisu samotneserca.pl


Na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) ADMINISTRATOR wprowadza i bezpłatnie udostępnia przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną REGULAMIN i będącą jego integralną częścią POLITYKĘ PRYWATNOŚCI (dalej REGULAMIN) serwisu samotneserca.pl (dalej SERWIS). Przed rozpoczęciem korzystania z USŁUG SERWISU UŻYTKOWNIK powinien zapoznać się z treścią REGULAMINU. Korzystanie z SERWISU jest rozumiane jako akceptacja i zgoda na postanowienia REGULAMINU i zobowiązanie się do ich przestrzegania. UŻYTKOWNIK, który nie zgadza się z zapisami REGULAMINU powinien zaniechać korzystania z USŁUG SERWISU.

REGULAMIN stosuje się do wszystkich USŁUG lecz ADMINISTRATOR może do poszczególnych USŁUG stosować odrębne REGULAMINY i POLITYKI PRYWATNOŚCI określające szczegółowe warunki ich świadczenia a w tym zawierające odstępstwa od zapisów niniejszego REGULAMINU.

Wszelkie użyte w niniejszym REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI sformułowania pisane z wielkich liter należy rozumieć z ich zamieszczoną poniżej definicją:

Uwagi, pytania, wątpliwości związane z SERWISEM prosimy kierować na adres ADMINISTRATORA.

REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, która jest jego integralną częścią. Aktualna wersja REGULAMINU zamieszczona jest na stronie https://www.samotneserca.pl/regulamin/

POLITYKA PRYWATNOŚCI - integralna część REGULAMINU, która określa zasady i zakres ochrony, przetwarzania, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW korzystających z SERWISU (w tym zasady dotyczące tzw. plików Cookies).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - integralna część REGULAMINU, opisana w §6 pkt. 9, która określa zasady i wymogi jakie powinien spełnić UŻYTKOWNIK korzystając z USŁUG SERWISU.

ADMINISTRATOR (USŁUGODAWCA) – podmiot będący właścicielem, zarządzający i prowadzący SERWIS, którym jest EGI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000395376, NIP 527-266-48-92. Adres e-mail: kontakt@samotneserca.pl .

UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i za pośrednictwem przeglądarki internetowej korzysta z USŁUG SERWISU.

SERWIS – platforma internetowa będąca własnością i zarządzana przez ADMINISTRATORA, dostępna pod adresem internetowym https://www.samotneserca.pl. SERWIS zawiera w sobie USŁUGI świadczone drogą elektroniczną, w tym płatne.

TREŚCI - wszelkie (w tym dodane i opublikowane przez UŻYTKOWNIKA) zawarte w SERWISIE materiały (zwłaszcza będące utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) takie jak teksty, komentarze, zdjęcia, wykresy i grafiki (infografiki), multimedia, materiały video, znaki towarowe, bazy danych itp. TREŚCI to również treści reklamowe stanowiące integralną część SERWISU dotyczące USŁUG bądź towarów ADMINISTRATORA albo stron trzecich.

USŁUGI - usługi świadczone przez ADMINISTRATORA drogą elektroniczną w ramach prowadzenia SERWISU tj. świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. USŁUGAMI są przede wszystkim KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO UŻYTKOWNIKA PREMIUM oraz dostęp do TREŚCI SERWISU

KONTO UŻYTKOWNIKA – dostępne po zalogowaniu miejsce w SERWISIE, dzięki któremu UŻYTKOWNIK może zarządzać i korzystać z darmowych funkcji SERWISU.

KONTO UŻYTKOWNIKA PREMIUM – świadczona na wyraźne żądanie UŻYTKOWNIKA odpłatna USŁUGA opisana w §4 umożliwiająca korzystaniem z USŁUG SERWISU bez ograniczeń (KONTO UŻYTKOWNIKA PREMIUM jest rozszerzeniem funkcjonalności KONTA UŻYTKOWNIKA).

PROFIL – informacje na temat danego UŻYTKOWNIKA prezentowane innym UŻYTKOWNIKOM.

WEWNĘTRZNA SKRZYNKA POCZTOWA – znajdująca się w sekcji Odebrane dostępnej po zalogowaniu na stronie https://www.samotneserca.pl/odebrane/ platforma zawierająca i pozwalająca zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami a także odpowiadaniem na nie.

FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz wiadomości znajdujący się w PROFILU UŻYTKOWNIKA, który umożliwia kontakt z nim poprzez wysłanie mu w ramach SERWISU wiadomości tekstowej. Funkcja wysyłania wiadomości dostępna jest jedynie dla UŻYTKOWNIKÓW z KONTO UŻYTKOWNIKA PREMIUM.

UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

LOGIN – unikalna nazwa UŻYTKOWNIKA wybrana podczas rejestracji, która umożliwia logowanie. Każde Konto ma również przyznany numer identyfikacyjny (ID).

REJESTRACJA – formularz dostępny pod adresem http://www.samotneserca.pl/dodaj/ umozliwiający założenie KONTO UŻYTKOWNIKA.

LOGOWANIE – formularz dostępny pod adresem http://www.samotneserca.pl/accounts/login/ umożliwiający zalogowanie się do SERWISU UŻYTKOWNIKOWI, który dokonał pomyślnej Rejestracji.

§1 Wstęp

1. Celem i misją SERWISU jest umożliwienie jego UŻYTKOWNIKOM za pośrednictwem sieci Internet wymiany danych kontaktowych w celu zawiązywania związków, przyjaźni i znajomości. Realizując swoją misję SERWIS udostępnia poprzez aplikację i odpowiednie telenarzędzia informacje o UŻYTKOWNIKACH. Niniejszy REGULAMIN określa zasady funkcjonowania i korzystania z SERWISU a zwłaszcza prawa i obowiązki UŻYTKOWNIKÓW oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności ADMINISTRATORA (podmiotów uprawnionych do administrowania usługami poprzez SERWIS). Postanowienia REGULAMINU są traktowane jak cywilnoprawna umowa zawarta pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a ADMINISTRATOREM. Korzystanie z SERWISU wbrew REGULAMINOWI, jego celowi oraz misji jest zabronione.

2. Rejestracja w SERWISIE jest darmowa, dobrowolna i jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego REGULAMINU, ZASAD BEZPIECZEŃSTWA określonych w §6 pkt. 9 niniejszego REGULAMINU, POLITYKI PRYWATNOŚCI a także zgody na przetwarzanie i upublicznienie przez ADMINISTRATORA danych osobowych przekazanych podczas rejestracji oraz każdorazowej edycji PROFILU (w tym wizerunku). Z chwilą rejestracji zostaje zawarta UMOWA na czas nieokreślony pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a ADMINISTRATOREM na KONTO UŻYTKOWNIKA i oznacza to rozpoczęcie świadczenia USŁUG SERWISU.

3. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne ośrodki jej ochrony: SERWIS umożliwia dobrowolne upublicznianie w Internecie na warunkach określonych w REGULAMINIE swojej prezentacji (PROFILU), wyszukiwanie oraz przegląd PROFILI UŻYTKOWNIKÓW, a w przypadku KONTA UŻYTKOWNIKA PREMIUM uzyskanie do nich danych kontaktowych takich jak: nr telefonu, nr GG (w przypadkach gdy UŻYTKOWNIK takie dane podał) oraz komunikację z nimi za pośrednictwem wewnętrznej skrzynki pocztowej. Dokładamy wszelkich starań aby wszelkie treści cyfrowe w tym dane osobowe, którymi dysponujemy były chronione z zachowaniem przepisów prawa. Aplikacja spełnia wymogi technicznych środków jej ochrony a dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i RODO. Dostęp do nich ma jedynie wykwalifikowany oraz upoważniony personel. Poniższa tabela prezentuje funkcjonalność USŁUG:

UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANYUSŁUGA KONTO UŻYTKOWNIKAUSŁUGA KONTO UŻYTKOWNIKA PREMIUM

Odpłatność

NIENIETAK

Dostęp do oglądania pełnych PROFILI

NIETAKTAK

Dostęp do danych kontaktowe

telefon, numer GG

NIENIETAK

Wysyłanie wiadomości poprzez WEWNĘTRZNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ

NIENIETAK

Odbieranie wiadomości poprzez WEWNĘTRZNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ

NIENIETAK

Odpowiadanie na wiadomości otrzymane poprzez WEWNĘTRZNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ

NIETAKTAK

Korzystanie z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

NIENIETAK

4. Interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się USŁUGODAWCA): Aby korzystać z USŁGU SERWISU trzeba posiadać urządzenia, które umożliwiają korzystanie z Internetu, w tym ze skrzynki pocztowej oraz przeglądarki (Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Apple Safari) obsługującej pliki Cookie oraz technologię JavaScript. Wspierane systemu operacyjne to: Ubuntu, Windows Vista, Windows 7 i 8, Windows XP, OS X. Aby korzystać z SERWISU wymagane jest połączenie z internetem oraz skrzynka pocztowa.

§2 Prawa i obowiązki ADMINISTRATORA

1. ADMINISTRATOR zobowiązuje się świadczyć usługę wolną od wad a także dołoży wszelkich starań, aby SERWIS działał bez zakłóceń i w sposób ciągły. ADMINISTRATOR ma jednak prawo do wyłączenia SERWISU w celu jego modyfikacji, naprawy (usunięcia usterek), konserwacji, zmiana funkcjonalność, wykonywania kopii zapasowej itp. ADMINISTRATOR powiadomi UŻYTKOWNIKÓW o przewidywanych terminach ww. przerw konserwacyjno-technicznych na stronie głównej SERWISU.

2. ADMINISTRATOR ma prawo do odmowy wykonania USŁUGI lub całkowitego usunięcia albo modyfikacji KONTA UŻYTKOWNIKA bez jego poinformowania (uprzedzenia) i wg własnego uznania jeśli uzna, że UŻYTKOWNIK narusza REGULAMIN, prawo, zasady współżycia społecznego, korzysta z SERWISU w sposób sprzeczny z jego funkcją a także w przypadku wyrządzania szkody pozostałym UŻYTKOWNIKOM. Jeśli jednak wady ogłoszenia nie będą rażące to do UŻYTKOWNIKA zostanie wysłany e-mail z prośbą o naniesienie poprawek.

3. ADMINISTRATOR ma prawo rozwiązać UMOWĘ i przerwać świadczenie USŁUG w przypadku naruszeń przez UŻYTKOWNIKA zapisów REGULAMINU i nie udzielenia przez niego niezbędnych informacji oraz zgód a także wyłączyć lub ograniczyć niektórym UŻYTKOWNIKOM dostęp do USŁUG SERWISU ze względu na ich sprzeczne z REGULAMINEM działania a także za działania manipulujące dostępnością poszczególnych treści (blokowanie reklam, hacking itp.).

4. ADMINISTRATOR ma prawo oznaczenia TREŚCI dostarczonych przez UŻYTKOWNIKÓW aby określić ich pochodzenie z SERWISU (np. znak wodny na zdjęciu UŻYTKOWNIKA) a także obracania jego fotografii w przypadku gdy będą one odwrócone.

5. ADMINISTRATOR ma prawo prezentować PROFILE UŻYTKOWNIKÓW w kolejności uwzględniającej stopień ich kompletności a zwłaszcza wyróżniać UŻYTKOWNIKÓW których PROFILE zawierają ich wizerunek oraz wyczerpujący opis.

6. ADMINISTRATOR ma prawo wykorzystywania SERWISU do prowadzenia działalności ogłoszeniowej, reklamowej, komercyjnej w jakiejkolwiek formie wykorzystującej dowolne funkcje SERWISU (w tym wewnętrzną skrzynkę pocztową). ADMINISTRATOR ma prawo reklamować usługi oraz produkty innych podmiotów.

7. ADMINISTRATOR ma prawo przekazywać na adres e-mail UŻYTKOWNIKA informacje pomagające nawiązać znajomość (aktywność innych UŻYTKOWNIKÓW w stosunku do niego) a także inne informacje dotyczące SERWISU.

8. ADMINISTRATOR ma prawo ingerencji w KONTO UŻYTKOWNIKA (w tym jego modyfikacji) w przypadku gdy jest ono przyczyną nieprawidłowości w działaniu SERWISU.

9. ADMINISTRATOR ma prawo modyfikować aktualne usługi, wprowadzić nowe płatne usługi oraz ma prawo dowolnie kształtować ich cenę, wygląd oraz funkcjonalność.

§3 Wyłączenia odpowiedzialność ADMINISTRATORA

1. ADMINISTRATOR nie odpowiada za treść korespondencji między UŻYTKOWNIKAMI ani za zdarzenia, które wydarzyły się lub mogą się wydarzyć pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI zapoznanymi za pośrednictwem SERWISU. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także konsekwencji związanych z wykorzystywaniem przez UŻYTKOWNIKÓW informacji z SERWISU w świecie rzeczywistym.

2. ADMINISTRATOR nie odpowiada za treści przekazywane lub publikowane za pomocą SERWISU przez UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności za autentyczność i rzetelność danych zawartych na PROFILACH UŻYTKOWNIKÓW. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza prawa ADMINISTRATORA do usunięcia lub modyfikacji ogłoszeń nieodpowiednich bądź do wezwania UŻYTKOWNIKA do poprawienia ogłoszenia.

3. ADMINISTRATOR nie odpowiada za działalność nieuprawnionych osób trzecich wymierzoną na szkodę UŻYTKOWNIKÓW w tym zwłaszcza za tzw. "kradzieże kont" oraz za bezprawne, będące skutkiem włamania na serwery ADMINISTRATORA zdobycie i wykorzystanie informacji prywatnych UŻYTKOWNIKÓW (zwłaszcza korespondencji z innymi UŻYTKOWNIKAMI) mogących ich kompromitować, być źródłem szantażu itp. Aby uniknąć takich sytuacji ADMINISTRATOR zaleca UŻYTKOWNIKOM używać SERWISU jedynie do wymiany danych kontaktowych takich jak adres e-mail, nr telefonu lub danych służących do umówienia spotkania. ADMINISTRATOR nie odpowiada również za wszelkie skutki nie wylogowania się UŻYTKOWNIKA z SERWISU.

4. ADMINISTRATOR nie odpowiada za szkody wyrządzone przez UŻYTKOWNIKÓW w związku z korzystaniem z SERWISU wobec osób trzecich oraz za inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem REGULAMINU a zwłaszcza za szkody wynikające z nieprzestrzegania §6 pkt. 9 i §10. ADMINISTRATOR nie odpowiada również za szkody wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego korzystania z SERWISU a zwłaszcza z niezachowania przez UŻYTKOWNIKA zasad bezpieczeństwa (infekowanie wirusami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł, podawanie swoich danych osobowych, haseł itp.).

5. ADMINISTRATOR nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z SERWISU wynikające z braku umiejętności UŻYTKOWNIKA oraz za problemy techniczne w sprzęcie, z którego korzysta UŻYTKOWNIK.

6. ADMINISTRATOR w ramach SERWISU nie świadczy usług archiwizacyjnych dla jakichkolwiek TREŚCI (danych), w tym dostarczonych przez UŻYTKOWNIKA. Kopie tych TREŚCI UŻYTKOWNIK powinien wykonywać i przechowywać we własnym zakresie (archiwizacja TREŚCI we własnym zakresie). Administrator ma również w każdej chwili prawo usunąć lub zablokować dostęp do TREŚCI bez możliwości ich przywrócenia i nie odpowiada za ich utratę. ADMINISTRATOR nie odpowiada za utratę oraz zniekształcenie danych zgromadzonych w SERWISIE z jakiegokolwiek powodu (np. awarii, działania osób trzecich itp.). ADMINISTRATOR nie ma obowiązku ich archiwizacji.

7. ADMINISTRATOR nie odpowiada za przerwy w działaniu SERWISU nie wynikłe z jego winy lub będące wynikiem przeglądów technicznych, wprowadzania udoskonaleń i zmian.

8. ADMINISTRATOR nie odpowiada za to, że w okresie korzystania z SERWISU UŻYTKOWNIK nie nawiąże za jego pośrednictwem wartościowej z jego punktu widzenia relacji z innym UŻYTKOWNIKIEM.

9. Na SERWISU mogą pojawiać się odnośniki do zewnętrznych stron WWW. ADMINISTRATOR nie bierze odpowiedzialności za korzystanie ze stron internetowych do których prowadzą takie odnośniki (linki). UŻYTKOWNIK na własną odpowiedzialność odwiedza strony, do których prowadzą takie odnośniki. W takim wypadku obowiązują UŻYTKOWNIKA regulaminy, polityki prywatności i inne dokumenty regulujące świadczenie usług przez te podmioty.

10. ADMINISTRATOR nie gwarantuje, że wszelkie udostępniane nieodpłatnie na SERWISU TREŚCI (w tym reklamy) są rzetelne, kompletne, aktualne, wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym ADMINISTRATOR w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez UŻYTKOWNIKA jakichkolwiek informacji zawartych na SERWISU a także za decyzje UŻYTKOWNIKÓW podjęte na podstawie wykorzystania tych informacji (w tym reklam).

11. ADMINISTRATOR dokłada wszelkich starań aby SERWIS pod względem technicznym działał prawidłowo i bez przerw jednak odpowiedzialność ADMINISTRATORA za nieprawidłowe i przerwane działanie USŁUG ze względu na siłę wyższą, awarię sprzętu lub oprogramowania oraz okoliczności od niego niezależnych a także gdy przyczyny leżą po stronie UŻYTKOWNIKA jest wyłączona.

§4 USŁUGA KONTO UŻYTKOWNIKA PREMIUM

1. Usługa Konto Premium polega na umożliwieniu UŻYTKOWNIKOWI kontaktu z dowolnym UŻYTKOWNIKIEM SERWISU. UŻYTKOWNIK Konta Premium może kontaktować się z dowolną liczbą UŻYTKOWNIKÓW w ramach czasowych określony w §5 (cennik) tj. 20/30/182/365 dni. Kontakt może zachodzić poprzez wypełnienie formularzy "Wyślij wiadomość" lub poprzez telefon / GG o ile dany UŻYTKOWNIK podał je w swoim PROFILU.

2. SERWIS pobiera opłatę za Konto Premium. Możliwość wykupienia dostępu do Konta Premium znajduje się na stronie: http://www.samotneserca.pl/premium/

3. W chwili zapłaty za Konto Premium (w tym potwierdzenie wpłat od operatorów) między UŻYTKOWNIKIEM, a SERWISem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na Konto Premium. W przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym okres dostępu do Konta Premium liczy się od chwili aktywacji Konta Premium przez ADMINISTRATORA (nie później niż trzy dni robocze od otrzymania wpłaty).

4. Po upływie okresu z Cennika tj. (20/30/182/365 dni) Konto Premium staje się zwykłym Kontem UŻYTKOWNIKA pozbawionym funkcji kontaktu z innymi Uzytkownikami. Konto Premium, którego termin wygaśnie można odnowić.

5. W przypadku niedostępności SERWISU ponad 24h wszystkie aktywne w danym okresie Konta Premium zostaną przedłużone o czas w jakim Usługa była niedostępna.

Cennik Usługi Konto Premium
Okres dostępu do Konta PremiumKoszt dostępu
30 dni29,99zł
182 dni59,99zł
365 dni99,99zł
SMS 20 dni30,75zł

§6 Prawa i obowiązki UŻYTKOWNIKÓW

1. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do osobistego korzystania z SERWISU i nie może udostępniać swojego Konta UŻYTKOWNIKA innej osobie. UŻYTKOWNIK ma obowiązek podania podczas Rejestracji oraz edycji danych prawdziwych, aktualnych oraz jego dotyczących. Powinien również aktualizować je na bieżąco.

2. UŻYTKOWNIK obowiązany jest znać treść REGULAMINU i przestrzegać postanowień i zasad w nim określonych a także prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. UŻYTKOWNIK nie ma prawa kopiować, publikować, sprzedawać, czy wykorzystywać w jakikolwiek sposób informacji zawartych w SERWISIE w celach sprzecznych z jego misją, funkcją i celem a zwłaszcza wykorzystywać SERWISU w celach komercyjnych takich jak rozsyłanie spamu (niezamówiona informacja handlowa) a także prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności promocyjnej.

4. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili dokonać usunięcia swojego Konta UŻYTKOWNIKA co oznacza rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza czynność nie implikuje prawa do żądania zwrotu całości lub części opłat za dostęp do Konta Premium.

5. W treści swojego PROFILU UŻYTKOWNIK nie może podawać danych osobowych i kontaktowych, adresów stron internetowych ani innych miejsc (w jakiejkolwiek formie) które pomogłyby innemu UŻYTKOWNIKOWI nazwiązać z nim kontakt z pominięciem SERWISU w tym zwłaszcza: adresów, nazwisk, numerów telefonu, adresu e-mail, numerów komunikatorów itp. w polach do tego nie przeznaczonych a także podawać informacji o tym, że posiada Konto Premium lub nie. ADMINISTRATOR ma prawo usunąć dane identyfikacyjne z Konta UŻYTKOWNIKA.

6. Treść PROFILU UŻYTKOWNIKA nie może zawierać pornografii, wulgaryzmów, wyrażeń godzących w uczucia religijne, obyczaje, normy społeczne oraz prawne, naruszających godność oraz dobra chronione prawem (osobiste), dyskryminujących kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

7. UŻYTKOWNIK nie ma prawa korzystać z SERWISU w sposób destabilizujący i zakłócający jego działanie lub utrudniać korzystanie z niego innym UŻYTKOWNIKOM (w tym naruszać ich prywatność) w tym wpływać negatywnie na dobre imię ADMINISTRATORA oraz SERWISU.

8. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na otrzymywanie od ADMINISTRATORA oraz uprawnionych podmiotów niezamówionych informacji handlowych nawet po usunięciu Konta UŻYTKOWNIKA z SERWISU. UŻYTKOWNIK może wycofać tę zgodę oraz zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych wysyłając informację na kontakt@samotneserca.pl

9. Obowiązki UŻYTKOWNIKA związane z bezpieczeństwem.

UŻYTKOWNIK ma obowiązek używać unikalnego hasła do SERWISU tj. takiego, którego nie używa nigdzie indziej. UŻYTKOWNIK ma obowiązek używać adresu skrzynki pocztowej (e-mail), który nie zawiera jego imienia oraz nazwiska ani innych szczegółów pozwalających go zidentyfikować.

10. UŻYTKOWNIK ma obowiązek korzystać z SERWISU zgodnie z zasadami współżycia społecznego i obowiązującymi przepisami prawa. Zakazuje się dostarczania przez UŻYTKOWNIKA treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych zasadami współżycia społecznego lub przeznaczeniem SERWISU a zwłaszcza treści wulgarnych, pornograficznych, uznanych za niezgodne z dobrymi obyczajami oraz obraźliwych, propagujących używanie środków odurzających, przemoc, nakłaniających do przestępstwa, propagujących poglądy dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie itp. Zabrania się również zamieszczania treści zawierających odnośniki (linki) do stron zawierających dane osobowe a także tych, które naruszają prawo.

11. Zakazuje się dostarczania przez UŻYTKOWNIKA treści i wykonywania działań: a) służących destabilizacji systemów i sieci teleinformatycznych w tym ingerencji w ich zabezpieczenia; b) służących destabilizacji systemu udostępniania, przetwarzania i gromadzenia TREŚCI zawartych na SERWISU; c) za których pomocą można uzyskać nieuprawniony dostęp do sieci teleinformatycznych lub systemów komputerowych; d) zawierających odnośniki (linki) do stron zawierających dane osobowe oraz naruszających prawo; c) naruszających dobre imię ADMINISTRATORA, SERWISU oraz podmiotów współpracujących; d) naruszających dobre imię a także prywatność pozostałych UŻYTKOWNIKÓW. UŻYTKOWNIK nie ma prawa rozpowszechniać, zbierać i przetwarzać informacji o innych UŻYTKOWNIKACH bez ich wyraźnej zgody. UŻYTKOWNIKA obowiązuje tajemnica korespondencji.

e) naruszających lub mogących wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie, stabilność oraz bezpieczeństwo SERWISU.

12. UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie TREŚCI (komentarze, artykuły itp.) które zamieszcza na SERWISU a także za konsekwencje ich wykorzystania przez osoby trzecie a także za szkody wynikłe z naruszenia tymi TREŚCIAMI praw lub dóbr osobistych osób trzecich. UŻYTKOWNIK oświadcza, że posiada prawo do wszelkich dodanych przez niego do SERWISU materiałów i treści oraz, że nie naruszają one dóbr oraz praw osób trzecich a także obowiązującego prawa.

13. UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniami niezgodnymi z obowiązującym prawem oraz REGULAMINEM oraz za wszelkie TREŚCI, które zamieszcza na SERWISU a także za konsekwencje ich wykorzystania przez osoby trzecie a także za szkody wynikłe z naruszenia tymi TREŚCIAMI praw lub dóbr osobistych osób trzecich a także za jakiekolwiek skutki korzystania z SERWISU.

14. ADMINISTRATOR ma prawo weryfikacji TREŚCI umieszczonych w SERWISU pod względem zgodności z REGULAMINEM oraz przepisami prawa. TREŚCI bezprawne zostaną usunięte. UŻYTKOWNIK może również wezwać ADMINISTRATORA do usunięcia bezprawnych i błędnych informacji zamieszczonych na SERWISU.

15. Zabrania się prowadzenia w ramach SERWISU nieuzgodnionej z ADMINISTRATOREM działalności reklamowej oraz komercyjnej, w tym wysyłania niezamówionej informacji handlowej.

§7 Prawa autorskie

1. SERWIS zawiera TREŚCI chronione prawem autorskim oraz prawem własności intelektualnej tj. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.) i ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.). UŻYTKOWNIK może korzystać z TREŚCI jedynie w zakresie prawem dozwolonym.

2. UŻYTKOWNIK bez zgody ADMINISTRATORA nie może kopiować (zwielokrotniać) w całości i części jakichkolwiek TREŚCI w celu ich rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim.

3. Treści (zwłaszcza fotografie oraz opisy), które UŻYTKOWNIK dodaje poprzez REJESTRACJĘ oraz edycję swojego PROFILU są Utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. UŻYTKOWNIKA oświadcza że posiada do nich prawa (w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku) i nie narusza tymi treściami praw osób trzecich. UŻYTKOWNIK oświadcza, że w zakresie do tego niezbędnym posiada prawo do wszelkich opublikowanych przez niego w SERWISU TREŚCI oraz, że są one wolne od wad prawnych i nie naruszają dóbr i praw osób trzecich a także obowiązującego prawa a opublikowanie tych TREŚCI na SERWISU nie godzi w prawa osób trzecich.

4. Dodanie TREŚCI oznacza udzielenie ADMINISTRATOROWI nieodpłatnej, bezterminowej (na czas nieokreślony), nieograniczonej terytorialnie i ilościowo a także bez wynagrodzenia dla UŻYTKOWNIKA oraz innych uprawnionych podmiotów) licencji na ich wykorzystanie (także z prawem do udzielania sublicencji)) na wymienionych polach eksploatacj tj.: korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnej liczbie w celu reklamowym, statystycznym, informacyjnym, komercyjnym, marketingowym. UŻYTKOWNIK również uprawnia ADMINISTRATORA do wykonywania praw zależnych co do tych treści a także na ich oznaczenie przez ADMINISTRATORA.

5. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich przeciwko ADMINISTRATOROWI odnośnie naruszenia ich praw do treści dodanych przez UŻYTKOWNIKA zobowiąże się on złożyć oświadczenie na piśmie, które zwolni ADMINISTRATORA od odpowiedzialności w tym zakresie, a także zwróci ADMINISTRATOROWI wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym w tym zakresie (odszkodowanie, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe).

6. UŻYTKOWNIK akceptując warunki REGULAMINU oraz POLITYKI PRYWATNOŚCI zgadza się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku (zdjęć) oraz danych osobowych w dowolnej postaci bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, nawet po rezygnacji z USŁUG SERWISU w celach reklamowych, marketingowych, statystycznych, informacyjnych, w komercyjnych i niekomercyjnych prospektach we wszelkich mediach a zwłaszcza w materiałach służących promocji SERWISU i nie wniesie z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona terytorialnie oraz w czasie i obejmuje jakiekolwiek formy publikacji a zwłaszcza na stronach i podstronach SERWISU a także w innych projektach ADMINISTRATORA oraz podmiotów związanych kapitałowo i osobowowo (partnerów biznesowych). Przeniesienie tego zezwolenia na osobę trzecią nie potrzebuje zgody UŻYTKOWNIKA.

7. Zdjęcia najnowszych oraz losowo wybranych UŻYTKOWNIKÓW mogą być widoczne na stronach SERWISU dla każdego odwiedzającego (w tym niezarejestrowanego lub niezalogowanego). UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na nieodpłatną prezentację jego wizerunku w tym zakresie. Umocowanie niniejszej zgody mieści się w zakresie zgody określonej w §6 pkt 3.

§8 Odstąpienie od umowy

1. UŻYTKOWNIK ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od Rejestracji Konta UŻYTKOWNIKA lub od momentu otrzymania przez SERWIS zapłaty za Konto Premium. Aby zachować ten termin UŻYTKOWNIK powinien wysłać informację odnośnie wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni. Po otrzymaniu tej informacji SERWIS wyśle potwierdzenie jej otrzymania na e-mail UŻYTKOWNIKA.

2. Aby skorzystać z niniejszego prawa należy:

a) w przypadku Konta UŻYTKOWNIKA (darmowego) dokonać usunięcia swojego Konta;

b) w przypadku Konta Premium należy wypełnić wzór oświadczenia o rezygnacji oraz przesłać go na nasz adres. W przypadku odstąpienia od Umowy na Konto Premium SERWIS dokona zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni a Konto Premium zostanie zmienione na zwykłe Konto UŻYTKOWNIKA.

3. Rozpoczęcie korzystania z Konta Premium, po wpłynięciu środków na konto SERWISU (w tym potwierdzenie wpłat od operatorów) jest równoznaczne z żądaniem świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia co skutkuje utratą przez UŻYTKOWNIKA prawa do odstąpienia od umowy na Konto Premium. Jeśli jednak UŻYTKOWNIK, nie rozpocznie korzystania z Konta Premium (nie Zaloguje się) przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 r. poz. 827). Wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od Umowy znajduje się tutaj .

4. Logowanie się do SERWISU oznacza rozpoczęcie korzystania z usługi oraz żądanie UŻYTKOWNIKA do natychmiastowego świadczenia przez ADMINISTRATORA Usług przed upływem terminu prawa do odstąpienia co wiąże się utratą prawa do odstąpienia od Umowy na dostarczanie darmowych oraz płatnych treści cyfrowych.

5. ADMINISTRATOR wyśle do UŻYTKOWNIKA pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z ewentualnym potwierdzeniem informacji o utracie prawa do ostąpienia.

§9 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące USŁUG oferowanych przez SERWIS i nieprawidłowości w działaniu SERWISU mogą być zgłaszane przez UŻYTKOWNIKA na adres ADMINISTRATORA tj. kontakt@samotneserca.pl lub listem tradycyjnym na adres EGI.PL SP. Z O.O. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące UŻYTKOWNIKA: imię, nazwisko, adres, (numer PROFILU lub LOGIN itp.) oraz szczegółowy opis problemu (przyczynę reklamacji wraz z czasem zaistnienia zdarzenia będącego jej przyczyną). Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadkach gdy sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień oraz w przypadku wystąpienia przeszkód niezależnych i niezawinionych przez ADMINISTRATORA lub w przypadku wystąpieniu wątpliwości, które trzeba będzie wyjaśnić termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 7 dni. UŻYTKOWNIK zostanie powiadomiony o okresie i przyczynach przedłużenia terminu.

2. W przypadku negatywnego zakończenia postępowania reklamacyjnego, jeśli obie strony wyrażą zgodę, sprawa sporna może być rozpatrywana przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej wg przewidzianych przez te sądy procedur. Informacje na ten temat znajdują się m.in. na stronie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php . UŻYTKOWNIK ma również prawo do pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia sporu przy użyciu unijnej platformy internetowej dostępnej na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/ . W przeciwnym razie wszelkie spory wynikające z funkcjonowania SERWISU będą rozstrzygane wedle prawa polskiego przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

§10 Oświadczenia UŻYTKOWNIKA dotycząca zasad bezpieczeństwa

ADMINISTRATOR bardzo restrykcyjnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i dokłada wszelkich starań aby korzystanie z SERWISU było bezpieczne i nie narażało UŻYTKOWNIKA na jakiekolwiek potencjalne problemy. UŻYTKOWNIK REJESTRUJĄC się w SERWISIE oświadcza, że:

- używa adresu poczty elektronicznej (e-mail), który nie zawiera jego imienia oraz nazwiska

- hasło lub hasła, których będzie używał do rejestracji i logowania w SERWISIE będą hasłami unikalnymi, których nie używa nigdzie indziej

- wszelkie dane oraz treści jakie UŻYTKOWNIK wprowadzi do bazy danych SERWISU a zwłaszcza korespondencja z innymi UŻYTKOWNIKAMI nie narażą go na jakiekolwiek szkody

§11 Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia istotnych przyczyn, związanych z funkcjonowaniem SERWISU ADMINISTRATOR ma prawo zmienić REGULAMINU / POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Zmiany te nie naruszą praw nabytych przez UŻYTKOWNIKÓW na podstawie wcześniejszej wersji REGULAMINU. UŻYTKOWNICY 28 dni przed wejściem w życie nowych zapisów zostaną powiadomieni o zmianach przez umieszczenie na stronie głównej SERWISU informacji o zmianie REGULAMINU / POLITYKI PRYWATNOŚCI (informacja dostępna będzie przez 28 dni kalendarzowych) oraz wysłanie na ich adres e-mail informacji o zmianie REGULAMINU / POLITYKI PRYWATNOŚCI wraz z wykazem zmian. Zalogowanie się do SERWISU po upublicznieniu ww. informacji w momencie gdy zmiany zaczęły obowiązywać jest równoznaczne akceptacją REGULAMINU / POLITYKI PRYWATNOŚCI. UŻYTKOWNIK, który nie zaakceptuje nowej wersji REGULAMINU/POLITYKIPRYWATNOŚCI powinien powstrzymać się od korzystania z SERWISU i w terminie 28 dni od upublicznienia informacji powiadomić ADMINISTRATORA (listownie lub na adres e-mail: kontakt@samotneserca.pl) o braku akceptacji zmian. Informacja taka skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem KONTA UŻYTKOWNIKA.

3. W sprawach, nie uregulowanych w REGULAMINIE stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) a także innych aktów prawnych.

Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana „POLITYKĄ PRYWATNOŚCI”) stanowi integralną część REGULAMINU SERWISU. Reguluje ona zasady ochrony, przetwarzania, wykorzystywania oraz gromadzenia danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU oraz zasad związanych z tzw. plikami cookies. Polityka prywatności obowiązuje każdego UŻYTKOWNIKA. Akceptacja REGULAMINU oznacza jednoczesną akceptację POLITYKI PRYWATNOŚCI. Polityki prywatności poszczególnych USŁUG zawierać mogą szczegółowe informacje na temat celu, rodzaju i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania i udostępniania danych osobowych, w tym odstępstwa od niniejszej polityki prywatności.

Dowiedz się jak bezpieczenie korzystać z naszego SERWISU

Przygotowaliśmy krótką listę najważniejszych aspektów pozwalających na bezpieczne korzystanie z portali randkowych w tym z portalu SamotneSerca.pl, oto ona:

 • korzystaj z odrębnego adresu poczty elektronicznej, który nie ma w nazwie Twojego imienia i nazwiska ani żadnych danych, które pozwalają Ciebie zidentyfikować
 • wewnętrznej korespondencji z UŻYTKOWNIKAMI używaj jedynie do wymiany danych kontaktowych takich jak mail lub telefon
 • zawsze podawaj unikalne hasło do swojego PROFILU, hasło którego nigdzie więcej nie używasz
 • Kto jest administratorem danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest EGI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000395376, NIP 527-266-48-92.

  Elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@samotneserca.pl

  Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU są zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) a także zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez UŻYTKOWNIKÓW UMOWY o świadczenie usług, oraz w zakresie wypełnienia przez ADMINISTRATORA obowiązku prawnego, a także innych celów (marketingowych, przesyłania informacji handlowej, przekazania ich podmiotom trzecim itp.) na podstawie odrębnych zgód dotyczących konkretnego celu..

  przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, tzn. korzystania USŁUG SERWISU
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes ADMINSTRATORA - dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem / nienależytym wykonaniem obowiązków związanych z UMOWĄ
  • art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) RODO - obowiązek prawny ciążący na ADMINISTRATORZE oraz prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA - usługi płatnicze itp.
  • dobrowolnie udzielonej zgody
  • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (na żądanie)
  • prawnie uzasadnionych interesów ADMINISTRATORA

  Dane osobowe zbieramy automatycznie na podstawie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie wyrażonej przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji w celu:

  • zawarcia i wykonania Umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a ADMINISTRATOREM SERWISU przez czas jej trwania (korzystanie z SERWISU w tym prawo do kontaktowania się z UŻYTKOWNIKIEM, prowadzenia księgowości, weryfikacji PROFILU UŻYTKOWNIKA,kont premium,powiadomień nt. funkcjonowania SERWISU itp.). Przetwarzanie jest konieczne aby wykonać świadczenie usług drogą elektroniczą.
  • przygotowania oraz prezentacji UŻYTKOWNIKOM SERWISU informacji o innych UŻYTKOWNIKACH mającej na celu umożliwienia im kontaktu (usługi polegające na kontaktowaniu ludzi w celu matrymonialnym lub towarzyskim)
  • obsługi technicznej i kontaktu w zakresie związanym ze świadczeniem obsługi w tym reklamacji,podatkowych, rachunkowych
  • bezpieczeńśtwa usług
  • statystycznych
  • archiwalnych oraz dowodowych aby w wyniku takiej potrzeby móc wykazać fakty (nasz prawnie uzasadniony interes)
  • w celu kontaktu z UŻYTKONIKIEM w celach będących dozwolonymi działaniami marketingowymi (w tym marketing bezpośredni) za zgodą UŻYTKOWNIKA (nasz prawnie uzasadniony interes)
  • reklamacji
  • marketingowym w przypadku wyrażenia odrębnej zgody
  • w zakresie wymaganym do ustalenia odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA ADMINISTRATOR może przetwarzać dane osobowe w przypadku wykrycia, że UŻYTKOWNIK swoim postępowaniem łamie przepisy prawa, REGULAMIN oraz Politykę Prywatności. W takim wypadku ADMINISTRATOR musi udowodnić UŻYTKOWNIKOWI działanie niezgodne z prawem.
  • realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - obsługa, dochodzenie i obrona w razie wystąpienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania oszustwom, procedurze reklamacji
  • ADMINISTRATOR może analizować i badać dane SERWISU. Analizy SERWISU dokonywane są za zgodą ADMINISTRATORA, a ich publikacja nie niesie za sobą ewentualności identyfikacji poszczególnych UŻYTKOWNIKÓW.
  • ulepszania, zwiększania a także wprowadzania nowych funkcjonalności SERWISU (testowanie, monitorowanie, diagnozowanie, badanie, optymalizacja, rozwiązywanie problemów technicznych)
  • dostarczania spersonalizowanych treści

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zawarcia i wykonania Umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a ADMINISTRATOREM SERWISU przez czas jej trwania (korzystanie z SERWISU w tym prawo do kontaktowania się z UŻYTKOWNIKIEM, prowadzenia księgowości, weryfikacji PROFILU UŻYTKOWNIKA,kont premium,powiadomień nt. funkcjonowania SERWISU itp.). Przetwarzanie jest konieczne aby wykonać świadczenie usług drogą elektroniczą.
  • przygotowania oraz prezentacji UŻYTKOWNIKOM SERWISU informacji o innych UŻYTKOWNIKACH mającej na celu umożliwienia im kontaktu (usługi polegające na kontaktowaniu ludzi w celu matrymonialnym lub towarzyskim)
  • obsługi technicznej i kontaktu w zakresie związanym ze świadczeniem obsługi w tym reklamacji,podatkowych, rachunkowych
  • bezpieczeństwa usług
  • statystycznych
  • archiwalnych oraz dowodowych aby w wyniku takiej potrzeby móc wykazać fakty (nasz prawnie uzasadniony interes)
  • w celu kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM w celach będących dozwolonymi działaniami marketingowymi (w tym marketing bezpośredni) za zgodą UŻYTKOWNIKA (nasz prawnie uzasadniony interes)
  • reklamacji
  • marketingowym w przypadku wyrażenia odrębnej zgody
  • w zakresie wymaganym do ustalenia odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA ADMINISTRATOR może przetwarzać dane osobowe w przypadku wykrycia, że UŻYTKOWNIK swoim postępowaniem łamie przepisy prawa, REGULAMIN oraz Politykę Prywatności. W takim wypadku ADMINISTRATOR musi udowodnić UŻYTKOWNIKowi działanie niezgodne z prawem. realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - obsługa, dochodzenie i obrona w razie wystąpienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania oszustwom, procedurze reklamacji
  • ADMINISTRATOR może analizować i badać dane SERWISU. Analizy SERWISU dokonywane są za zgodą ADMINISTRATORA, a ich publikacja nie niesie za sobą ewentualności identyfikacji poszczególnych UŻYTKOWNIKÓW.
  • ulepszania, zwiększania a także wprowadzania nowych funkcjonalności SERWISU (testowanie, monitorowanie, diagnozowanie, badanie, optymalizacja, rozwiązywanie problemów technicznych) dostarczania spersonalizowanych treści

  Dobrowolne upublicznienie swoich danych (w tym danych wrażliwych)

  UŻYTKOWNIK rejestrując się w SERWISIE dobrowolnie udostępnia / podaje do wiadomości publicznej swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie innym UŻYTKOWNIKOM SERWISU. Jest to niezbędne z uwagi na misję, cel i fukcje działania SERWISU.

  UŻYTKOWNIK oświadcza, że jest świadomy, iż podając dane wrażliwe tj. dane określone w art. 27 ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) - ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym udostępnia je na własną odpowiedzialność do publicznej wiadomości.

  Odrębne zgody UŻYTKOWNIKA mogą także obejmować prawo do wykorzystywania Danych Osobowych do innych celów w tym do przesyłania UŻYTKOWNIKOM przez ADMINISTRATORA informacji o świadczonych przez niego usługach bądź oferowanych produktach (w tym informacji handlowych, reklamowych, marketingowych) a także naukowych, statystycznych,cookies

  Dane osobowe mogą być przechowywane także po zakończeniu wiążącej nas Umowy w prawnie usprawiedliwionych celach (dochodzenie roszczeń, przepisy podatkowe, karne).

  Jakie dane zbieramy?

  Zbieramy następujące rodzaje danych:

 • imię, login, hasło i adres e-mail, płeć, region i rok urodzenia
 • Miejscowość, fotografie, telefon, numer gg, własnoręczny opis, Stan cywilny, posiadanie dzieci, chęć posiadania dzieci, Wykształcenie, Zawód, stosunek do Alkoholu, stosunek do Papierosów, Znak zodiaku, Kolor oczu, Kolor włosow, Typ budowy, Waga, Wzrost
 • dane pozwalające znaleźć potencjalnego partnera (kogo szukam)
 • treści użytkowników np.komentarze
 • korespondencja UŻYTKOWNIKA z SERWISEM
 • korespondencja UŻYTKONIKA z innymi UŻYTKOWNIKAMI
 • aktywność UŻYTKOWNIKÓW - tj. odwiedzanie profili itp.
 • ADMINISTRATOR może automatycznie gromadzić i przetwarzać następujące dane: dane znajdujące się w plikach cookies w trakcie korzystania w SERWISU, adres IP, dane przeglądarki, system operacyjny, domena wejścia, dane zawarte w logach serwera, nazwę firmy dostarczającej internetu i wszelkie dane tego typu (techniczne). Dane te zbierane są do celów marketingowych, reklamowych, technicznych, analitycznych oraz statystycznych. Analizy tych danych mogą być prezentowane podmiotom trzecim ale nie niosą za sobą możliwości identyfikacji poszczególnych UŻYTKOWNIKÓW. ADMINISTRATOR do zbierania anonimowych danych o UŻYTKOWNIKACH a także wyświetlania reklam może wykorzystywać aplikacje podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Adwords itp.).

  Wymagane Dane Osobowe (podanie tych danych jest obowiązkowe)

  Abyśmy mogli świadczyć Tobie Usługę musisz podać nam następujące dane: adres e-mail, login, hasło, płeć, region i rok urodzenia.

  W przypadku zakupu Konta Premium będziesz musiał podać dane identyfikacyjne do przeprowadzenia płatności.

  Nie podanie wymaganych podczas REJESTRACJI danych jest niezbędne do realizacji UMOWY i uniemożliwia rejestrację UŻYTKOWNIKA.

  Profilowanie

  Nie przetwarzamy automatycznie Twoich danych osobowych (profilowanie) w sposób mogący wpływać na ograniczenie Twoich praw i pogarszający Twoją sytuację. Profilowanie polega na wyświetlaniu w SERWISIE w odpowiednich sekcjach PROFILI, które są kompletnie wypełnione, posiadają zdjęcie, długi opis i itp. cechy, lokalizacja, wiek, płeć.

  Uprawnienia UŻYTKOWNIKÓW

  UŻYTKOWNICY SERWISU mają prawo do:

  UŻYTKOWNIK ma również prawo odwołać zgody dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz dotyczące przesyłania informacji handlowych. W tym celu powinien skontaktować się z ADMINISTRATOREM. Usunięcie danych skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie USŁUGI. ADMINISTRATOR ma prawo odmowy usunięcia danych gdy UŻYTKOWNIK naruszył zapisy REGULAMINU albo przepisów prawa, a zachowanie danych jest potrzebne do wyjaśnienia stanu rzeczy. ADMINISTRATOR ma obowiązek udzielić informacji nt danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW uprawnionym do ich otrzymania organom państwa dla celów prowadzonych przez te organy postępowań.

  • potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane, otrzymania informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności
  • wglądu (dostępu) do swoich danych osobowych, ich edycji (aktualizacji), uzupełnienia lub sprostowania w przypadku gdy są nieprawidłowe albo niekompletne - poprzez stronę Edycja PROFILU lub kontakt z ADMINISTRATOREM w przypadku sprostowania
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w tym spowodowanego szczególnymi okolicznościami w jakich się znaleźli
  • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora zawartych w uporządkowanych, powszechnym, elektronicznym formacie o ile jest to technicznie możliwe
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych gdy:
   • wniesiesz sprzeciw na czas ustalenia czy prawo przetwarzania Twoich danych osobowych nam przysługuje
   • są nieprawidłowe do czasu ich zweryfikowania
   • są zbierane niezgodnie z prawem ale nie chcesz abyśmy je usunęli
   • nie potrzebujemy ich ale są one potrzebne Tobie do realizacji roszczeń (obrona, ustalenie, dochodzenie)
  • Jeżeli wniosłeś żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych to nie będziemy ich przetwarzać bez Twojej zgody. Będziemy je jednak przechowywania albo przetwarzać w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń albo w celu ochrony praw i interesów poszczególnych osób fizycznych lub prawnych. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany. Ograniczenie przetwarzania danych wiąże się z adekwatnym ograniczeniem funkcjonalności USŁUG.

  • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) gdy:
   • nie będą już potrzebne do celów w jakich zostały zebrane
   • cofniesz określoną zgodę na przetwarzanie swoich danych
   • zgłosisz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych lub prowadzenia statystyk i był on uznany
   • były zbieranie i przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa
  • Żądanie usunięcia swoich danych jest równoznaczne z żądaniem usunięcia KONTA

   W takim przypadku będziemy mogli jednak przechowywać dane niezbędne do realizacji roszczeń, przede wszystkim adres email i numer IP.

  • wycofania wyrażonej podczas REJESTRACJI zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych co skutkuje usunięciem KONTA UŻYTKOWNIKA z SERWISU z powodu niemożliwość świadczenia USŁUG przez AMDINSITRATORA w takim wypadku (wycofanie zgody nie ma znaczenia dla zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgód marketingowych nie rodzi skutków usunięcia KONTA
  • innych uprawnień przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Ww. żądanie zostanie przez nas spełnione w maksymalnym terminie miesiąca od jego otrzymania. Jeśli z uwagi na skomplikowany charatker żądania lub ich liczbę nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu to mamy obowiązek spełnić je w terminie kolenych trzech miesięcy. Zostaniesz o tym poinformowany.

  UŻYTKOWNIK może usunąć swoje Konto UŻYTKOWNIKA co skutkuje usunięciem jego danych osobowych. W tym celu z adresu e-mail podanego przy REJESTRACJI powinien wysłać żądanie usunięcia KONTA na adres kontakt@samotneserca.pl.

  ADMINISTRATOR ma prawo odmowy usunięcia danych gdy UŻYTKOWNIK naruszył zapisy REGULAMINU bądź przepisów prawa, a zachowanie danych jest potrzebne do wyjaśnienia stanu rzeczy

  Realizacja Twoich praw nastąpi po kontakcie z ADMINISTRATOREM lub możesz zrealizować jej samemu przez Edycję swojego PROFILU.

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane Osobowe UŻYTKOWNIKÓW będą przetrzymywane w ramach SERWISU przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę zakres udzielonej przez UŻYTKOWNIKA zgody na mocy niniejszego REGULAMINU albo przez okres nie dłuższy niż realizacja Usług SERWISU. Dane Osobowe zostaną następnie usunięte z bazy.

  Dane osobowe mogą być również przechowywane nawet do 6 lat od rozwiązania UMOWY z uwagi na obowiązki podatkowe oraz inne takie jak dochodzenie roszczeń, zapobieganie przestępstwom i nadużyciom.

  Okres przechowywania danych osobowych jest uwarunkowany czynnikami takimi jak: czas na jaki została udzielona zgoda, okres niezbędny do ochrony interesów ADMINISTRATORA, okres świadczenia USŁUG, przepisy ogólnie obowiązującego prawa.

  Dane UŻYTKOWNIKÓW niezalogowanych przechowywane są przez czas przechowywania plików cookies.

  Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wszyscy UŻYTKOWNICY SERWISU, pracownicy upoważnieni przez ADMINISTRATORA a także uprawnione organy państwowe na podstawie przepisów prawa a także partnerzy handlowi w zakresie realizacji USŁUGI.

  UŻYTKOWNICY niezalogowani mogą zobaczyć Twoje zdjęcie, opis oraz wszelkie inne dane jakie podałeś w naszym SERWISIE poza danycmi kontaktowymi.

  Ponadto na podstawie zawartych pomiędzy nami umów mogą to być podmioty współpracujące w zakresie realizacji świadczenia USŁUGI tj. (aktualizowany wykaz dostawców):

  • Google Analytics w zakresie badania statystycznego oraz Google Adsense w zakresie wyświetlania reklam
  • nasz dostawca usług hostingowych, spółka H88 S.A.
  • nasz dostawca usług prawnych, bankowych, płatniczych i rachunkowych itp.: VW BANK S.A., Dotpay Sp. z o.o., Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.

  Przekazywanie Danych Osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  Dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w zgodzie z międzynarodowymi umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

  Możemyprzekazywać te dane w związku z używaniem wtyczek i narzędzi pochodzących z portali Facebook, Twitter, Disqus, Google a także w związku z korzystaniem z platform reklamowych takich jak Google Adsense i platform do badania ruchu lub komunikowania się z UŻYTKOWNIKIEM.

  Dostęp do treści

  UŻYTKOWNICY niezarejestrowani oraz niezalogowani nie mają uprawnień do przeglądania PROFILi UŻYTKOWNIKÓW. Mają jednak możliwość oglądania zdjęć losowo wybranych UŻYTKOWNIKÓW, które znajdują się na stronach SERWISU.

  UŻYTKOWNICY zarejestrowani oraz zalogowani, posiadający Konto UŻYTKOWNIKA mogą oglądać zawartość PROFILi innych UŻYTKOWNIKÓW (nie mają jednak dostępu do ich danych kontaktowych).

  UŻYTKOWNICY zarejestrowani oraz zalogowani, posiadający Konto Premium od momentu jego przyznania do chwili jego wygaśnięcia mają dostęp do zawartości PROFILi oraz danych kontaktowych wszystkich UŻYTKOWNIKÓW SERWISU (płatne treści cyfrowe).

  Bezpieczeństwo danych

  Przekazanie danych osobowych poprzez wszelkie formularze dostępne w SERWISIE odbywa się poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie (protokół SSL).

  Dostęp do danych mają tylko uprawnione osoby zobligowane do zachowania tajemnicy

  CAPTCHA

  W SERWISIE może być stosowany mechanizm Google reCAPTCHA używany do ochrony danych podawanych przez użytkowników przed ich automatycznym zbieraniem przez roboty. Ujawnia to adres IP Użytkownika.

  Pliki Cookies

  W celu wykonywania USŁUG SERWIS może wykorzystywać technologię Cookies (ciasteczka). Korzystanie z SERWISU oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Pliki cookies znajdują się na urządzeniu UŻYTKOWNIKA i pomagają mu korzystać z SERWISU. Cookies nie zawierają danych osobowych UŻYTKOWNIKA. Przeglądarka internetowa domyślnie zapisuje pliki cookies jednak UŻYTKOWNIK może wyłączyć lub zmodyfikować tę funkcję. Wyłączenie obsługi cookies może utrudnić korzystanie z niektórych USŁUG SERWISU. SERWIS korzysta z Cookies zwłaszcza w celach utrzymywania sesji UŻYTKOWNIKÓW, statystycznych, rozwoju i optymalizacji SERWISU, dostosowywania treści stron i reklam do preferencji UŻYTKOWNIKA, kierowania bardziej dopasowanych do zainteresowań UŻYTKOWNIKA reklam i banerów (reklama), wygasania sesji UŻYTKOWNIKA, kreowania wyglądu SERWISU, zapamiętania informacji podanych przez UŻYTKOWNIKÓW oraz dotyczących ich zachowania (personalizacja), uwierzytelniania logowania i rejestracji oraz zachowania bezpieczeństwa, w celu ułatwienia dostępu oraz korzystania z SERWISU poprzez funkcję utrzymującą w aktywności ich sesję. Więcej o Cookies oraz prywatności w internecie znajdziesz na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

  SERWIS w celu lepszego wykonywania usługi wykorzystuje pliki cookies (sesyjne i trwałe). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Pliki cookies znajdują się na urządzeniu UŻYTKOWNIKA i pomagają mu korzystać z SERWISU. Przeglądarka internetowa domyślnie zapisuje pliki cookies jednak UŻYTKOWNIK może wyłączyć lub zmodyfikować wg własnego uznania tę funkcję. Wyłączenie obsługi cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji SERWISU.

  Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

  Czym są pliki cookie?
  „Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

  Jak używamy plików cookie?
  Możemy wykorzystywać pliki cookies do optymalizacji SERWISU, prowadzenia statystyk, dostosowywania stron do preferencji UŻYTKOWNIKA, kierowania bardziej dopasowanych reklam i banerów (reklamowe), wygasania sesji UŻYTKOWNIKA, kreowania wyglądu SERWISU, zapamiętanie informacji podanych przez UŻYTKOWNIKÓW oraz dotyczących ich zachowania (personalizacyjne), do uwierzytelniania logowania i rejestracji oraz zachowania bezpieczeństwa.

  Pliki cookies wykorzystywane są również w celu ułatwienia dostępu oraz korzystania z Portalu poprzez funkcję utrzymującą w aktywności ich sesję. UŻYTKOWNIK po każdorazowym zaprzestaniu korzystania z SERWISU powinien się wylogowywać.

  Jak kontrolować pliki cookie
  Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

  Tutaj dowiesz się wszystkiego o Cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/

  ADMINISTRATOR ma prawo zbierać także dane zawarte w logach serwera czyli adres IP, nazwę przeglądarki www, nazwę firmy dostarczającej Internetu, adres strony wejściowej. Adresy IP są zbierane do celów technicznych oraz statystycznych związanych z obsługą SERWISU

  Zarządzanie Cookies

  Jeśli chcesz wyłączyć bądź ograniczyć Cookies postępuj wg instrukcji:

  • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies
  • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  • Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  Z plików Cookies mogą również korzystać inne podmioty w tym Google, faceboo, Twitter itp.

  === =========

  Zmiany w Polityce Prywatności

  Mymy prawo zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Zostaniesz o tym poinformowany z zachowaniem wymaganych prawem terminów.

  Nowe osoby

  Marek

  kuj-pom.

  Marek 55 lat Włoclawek

  adrian

  lubelskie

  adrian 32 lat lublin

  Przemek

  warm-maz.

  Przemek 27 lat

  OLGA

  lubelskie

  OLGA 60 lat

  Daniel

  opolskie

  Daniel 28 lat

  Dawid

  Niemcy

  Dawid 33 lat

  Dawid

  Belgia

  Dawid 33 lat

  Kinga

  Francja

  Kinga 42 lat

  Dawid

  Belgia

  Dawid 33 lat

  Margot_174

  mazowieckie

  Margot_174 45 lat Warszawa

  Mari

  wielkopolskie

  Mari 46 lat

  Michal

  lubelskie

  Michal 29 lat

  Julia

  Stany Zjednoczone

  Julia 25 lat Chicago

  Zanetta

  pomorskie

  Zanetta 37 lat

  Bartosz

  świętokrzyskie

  Bartosz 22 lat

  Peter261072

  Niemcy

  Peter261072 47 lat

  Łukasz

  łódzkie

  Łukasz 38 lat

  Krystyna

  Irlandia

  Krystyna 51 lat Athlone

  Mariusz

  dolnośląskie

  Mariusz 51 lat

  Viola

  dolnośląskie

  Viola 57 lat

  manbuk

  dolnośląskie

  manbuk 69 lat

  Michał

  lubuskie

  Michał 33 lat

  Paulina

  wielkopolskie

  Paulina 41 lat Poznań

  Mateusz

  podkarpackie

  Mateusz 22 lat Krzeszów

  Masz już konto?

  Zaloguj się

  Portal wybierany przez Singli!

  Dowiedz się czemu