Regulamin Serwisu SamotneSerca.pl

§1 Wstęp

1. Celem i misją Serwisu jest umożliwienie jego Użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet zawiązywania związków, przyjaźni i znajomości. Realizując swoją misję Serwis udostępnia poprzez aplikację i odpowiednie telenarzędzia informacje o Użytkownikach. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu a zwłaszcza prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do administrowania usługami poprzez Serwis. Postanowienia Regulaminu są traktowane jak cywilnoprawna umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Korzystanie z Serwisu wbrew jego celowi oraz misji jest zabronione.

2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa, dobrowolna i jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności a także zgody na przetwarzanie i upublicznienie przez Administratora danych osobowych przekazanych podczas rejestracji oraz każdorazowej edycji Profilu (w tym wizerunku). Z chwilą rejestracji zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na Konto Użytkownika i oznacza to rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu.

3. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki jej ochrony: Aplikacja umożliwia spersonalizowane wyszukiwanie oraz przegląd ofert użytkowników, a w przypadku Konta Premium uzyskanie do nich danych kontaktowych nr telefonu, nr GG (w przypadkach gdy użytkownik takie dane podał) oraz w każdym przypadku komunikację z nimi za pośrednictwem wewnętrznej skrzynki pocztowej. Dokładamy wszelkich starań aby wszelkie treści cyfrowe w tym dane osobowe, którymi dysponujemy były chronione z zachowaniem przepisów prawa. Aplikacja spełnia wymogi technicznych środków jej ochrony a dane osobowe Użytkowników Serwisu są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dostęp do nich ma jedynie wykwalifikowany oraz upoważniony personel.

4. Interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: Aby korzystać z usług Serwisu trzeba posiadać urządzenia, które umożliwiają korzystanie z Internetu, w tym ze skrzynki pocztowej oraz przeglądarki (Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Apple Safari) obsługującej pliki Cookie oraz technologię JavaScript. Wspierane systemu operacyjne to: Ubuntu, Windows Vista, Windows 7 i 8, Windows XP, OS X. Aby korzystać z Serwisu wymagane jest połączenie z internetem oraz skrzynka pocztowa. W razie wątpliwości odnośnie możliwości złego funkcjonowaniu Serwisu prosimy o kontakt.


§2 Definicje pojęć

Ilekroć w Regulaminie występują następujące wyrażenia, należy przez nie rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz Polityką Prywatności, która jest jego integralną częścią.

2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest EGI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000395376, NIP 527-266-48-92. Administrator jest również właścicielem Serwisu.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zarejestrowała się w Serwisie.

4. Serwis – platforma internetowa (treści cyfrowe zawierające aplikację o głównych funkcjonalnościach Serwisu) dostępna pod adresem internetowym www.samotneserca.pl oraz innymi adresami (w przyszłości), w których Administrator może prowadzić Serwis, a których jest właścicielem. Serwis zawiera w sobie usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym płatne.

5. Konto Użytkownika – dostępne po zalogowaniu miejsce w Serwisie, dzięki któremu Użytkownik może zarządzać i korzystać z darmowych funkcji Serwisu.

6. Konto Premium – świadczona na żądanie Użytkownika odpłatna usługa umożliwiająca korzystaniem z usług Serwisu bez ograniczeń (Konto Premium jest rozszerzeniem funkcjonalności Konta Użytkownika).

7. Profil – informacje na temat danego Użytkownika prezentowane innym Użytkownikom.

6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

7. Login – unikalna nazwa Użytkownika wybrana podczas rejestracji, która umożliwia logowanie. Każde Konto ma również przyznany numer identyfikacyjny (ID).

8. Rejestracja – formularz dostępny pod adresem http://www.samotneserca.pl/dodaj/ umozliwiający założenie Konta Uzytkownika.

9. Logowanie – formularz dostępny pod adresem http://www.samotneserca.pl/accounts/login/ umozliwiający zalogowanie się do Serwisu Użytkownikowi, który dokonał pomyślnej Rejestracji.


§3 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się świadczyć usługę wolną od wad a także dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał bez zakłóceń i w sposób ciągły. Administrator ma jednak prawo do wyłączenia Serwisu aby go modyfikować, konserwować, zmieniać funkcjonalność itp. Użytkownicy zostaną wcześniej o tym powiadomieni.

2. Administrator ma prawo do odmowy wykonania Usługi lub usunięcia albo modyfikacji Konta Użytkownika (Profilu) bez jego poinformowania (uprzedzenia) i wg własnego uznania jeśli uzna, że narusza on Regulamin, prawo, zasady współżycia społecznego, korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego funkcją a także w przypadku wyrządzania szkody pozostałym Użytkownikom. Jeśli jednak wady ogłoszenia nie będą rażące to do użytkowanika zostanie wysłany e-mail z prośbą o naniesienie poprawek.

4. Administrator ma prawo oznaczenia treści dostarczonych przez Użytkowników aby określić ich pochodzenie z Serwisu (np. znak wodny na zdjęciu Użytkownika) a także obracania jego fotografii w przypadku gdy będą one odwrócone.

5. Administrator ma prawo prezentować Profile Użytkowników w kolejności uwzględniającej stopień ich kompletności a zwłaszcza wyróżniać Użytkowników których Profile zawierają ich wizerunek oraz wyczerpujący opis.

6. Administrator ma prawo wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności ogłoszeniowej, reklamowej, komercyjnej w jakiejkolwiek formie wykorzystującej dowolne funkcje serwisu (w tym wewnętrzną skrzynkę pocztową). Administrator ma prawo reklamować usługi oraz produkty innych podmiotów.

7. Administrator ma prawo przekazywać na adres e-mail Użytkownika informacje pomagające nawiązać znajomość (aktywność innych Użytkowników w stosunku do niego) a także inne informacje dotyczące Serwisu.

8. Administrator ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika (w tym jego modyfikacji) w przypadku gdy jest ono przyczyną nieprawidłowości w działaniu Serwisu.


§4 Wyłączenia odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie odpowiada za treść korespondencji między Użytkownikami ani za zdarzenia, które wydarzyły się lub mogą się wydarzyć pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także konsekwencji związanych z wykorzystywaniem przez Użytkowników informacji z Serwisu w świecie rzeczywistym.

2. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane lub publikowane za pomocą Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za autentyczność i rzetelność danych zawartych na Profilach Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza prawa Administratora do usunięcia lub modyfikacji ogłoszeń nieodpowiednich bądź do wezwania Użytkownika do poprawienia ogłoszenia.

3. Administrator nie odpowiada za działalność nieuprawnionych osób trzecich wymierzoną na szkodę Użytkowników w tym zwłaszcza za tzw. "kradzieże kont" oraz za bezprawne, będące skutkiem włamania na serwery Administratora zdobycie i wykorzystanie informacji prywatnych Użytkowników (zwłaszcza korespondencji z innymi Użytkownikami) mogących ich kopromitować, być źródłem szantażu itp. Aby uniknąć takich sytuacji Administrator zaleca Użytkownikom używać Serwisu jedynie do wymiany danych kontaktowych takich jak adres e-mail, nr telefonu lub danych służących do umówienia spotkania. Administrator nie odpowiada również za wszelkie skutki nie wylogowania się Użytkownika z Serwisu.

4. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu wobec osób trzecich oraz za inne szkody spowodowane niaprzestrzeganiem Regulaminu.

5. Administrator nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z braku umiejętności Użytkownika oraz za problemy techniczne w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik.

6. Administrator nie odpowiada za utratę oraz zniekształcenie danych zgromadzonych w Serwisie z jakiegokolwiek powodu (np. awarii, działania osób trzecich itp.). Administrator nie ma obowiązku ich archiwizacji.

7. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu Serwisu nie wynikłe z jego winy lub będące wynikiem przeglądów technicznych, wprowadzania udoskonaleń i zmian.

8. Administrator nie odpowiada za to, że w okresie korzystania z Serwisu Użytkownik nie nawiąże za jego pośrednictwem wartościowej z jego punktu widzenia relacji z innym Użytkownikiem.


§5 Usługa Konto Premium

1. Usługa Konto Premium polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z dowolnym Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik Konta Premium może kontaktować się z dowolną liczbą Użytkowników w ramach czasowych określony w §5 (cennik) tj. 20/30/182/365 dni. Kontakt może zachodzić poprzez wypełnienie formularzy "Wyślij wiadomość" lub poprzez telefon / GG o ile dany Użytkownik podał je w swoim Profilu.

2. Serwis pobiera opłatę za Konto Premium. Możliwość wykupienia dostępu do Konta Premium znajduje się na stronie: http://www.samotneserca.pl/premium/

3. W chwili zapłaty za Konto Premium (w tym potwierdzenie wpłat od operatorów) między Użytkownikiem, a Serwisem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na Konto Premium. W przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym okres dostępu do Konta Premium liczy się od chwili aktywacji Konta Premium przez Administratora (nie później niż trzy dni robocze od otrzymania wpłaty).

4. Po upływie okresu z Cennika tj. (20/30/182/365 dni) Konto Premium staje się zwykłym Kontem Użytkownika pozbawionym funkcji kontaktu z innymi Uzytkownikami. Konto Premium, którego termin wygaśnie można odnowić.

5. W przypadku niedostępności Serwisu ponad 24h wszystkie aktywne w danym okresie Konta Premium zostaną przedłuzone o czas w jakim Usługa była niedostępna.

Cennik Usługi Konto Premium
Okres dostępu do Konta PremiumKoszt dostępu
30 dni29,99zł
182 dni59,99zł
365 dni99,99zł
SMS 20 dni30,75zł

§6 Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu i nie może udostępniać swojego Konta Użytkownika innej osobie. Użytkownik ma obowiązek podania podczas Rejestracji oraz edycji danych prawdziwych, aktualnych oraz jego dotyczących. Powinien również aktualizować je na bieżąco.

2. Użytkownik obowiązany jest znać treść Regulaminu i przestrzegać postanowień i zasad w nim określonych a także prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Użytkownik nie ma prawa kopiować, publikować, sprzedawać, czy wykorzystywać w jakikolwiek sposób informacji zawartych w Serwisie w celach sprzecznych z jego misją, funkcją i celem a zwłaszcza wykorzystywać Serwisu w celach komercyjnych takich jak rozsyłanie spamu (niezamówiona informacja handlowa) a także prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności promocyjnej.

4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać usunięcia swojego Konta Użytkownika co oznacza rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza czynność nie implikuje prawa do żądania zwrotu całości lub części opłat za dostęp do Konta Premium.

5. W treści swojego Profilu Użytkownik nie może podawać danych osobowych i kontaktowych, adresów stron internetowych ani innych miejsc (w jakiejkolwiek formie) które pomogłyby innemu Użytkownikowi nazwiązać z nim kontakt z pominięciem Serwisu w tym zwłaszcza: adresów, nazwisk, numerów telefonu, adresu e-mail, numerów komunikatorów itp. w polach do tego nie przeznaczonych a także podawać informacji o tym, że posiada Konto Premium lub nie. Administrator ma prawo usunąć dane identyfikacyjne z Konta Użytkownika.

6. Treść Profilu Użytkownika nie może zawierać pornografii, wulgaryzmów, wyrażeń godzących w uczucia religijne, obyczaje, normy społeczne oraz prawne, naruszających godność oraz dobra chronione prawem (osobiste), dyskryminujących kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

7. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Serwisu w sposób destabilizujący i zakłócający jego działanie lub utrudniać korzystanie z niego innym Użytkownikom (w tym naruszać ich prywatność) w tym wpływać negatywnie na dobre imię Administratora oraz Serwisu.

8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora oraz uprawnionych podmiotów niezamówionych informacji handlowych nawet po usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu. Użytkownik może wycofać tę zgodę oraz zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych wysyłając informację na kontakt@samotneserca.pl


§7 Prawa autorskie

1. Treści (zwłaszcza fotografie oraz opisy), które Użytkownik dodaje poprzez Rejestrację oraz edycję swojego Profilu są Utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. Użytkownika oświadcza że posiada do nich prawa (w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku) i nie narusza tymi treściami praw osób trzecich. Dodanie treści oznacza udzielenie Administratorowi nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i ilościowo a także bez wynagrodzenia (dla Użytkownika oraz innych uprawnionych podmiotów) licencji na ich wykorzystanie na wymienionych polach eksploatacj tj.: korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnej liczbie w celu reklamowym, statystycznym, informacyjnym, komercyjnym, marketingowym. Użytkownik również uprawnia Administratora do wykonywania praw zależnych co do tych treści a także na ich oznaczenie przez Administratora.

2. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich przeciwko Administratorowi odnośnie naruszenia ich praw do treści dodanych przez Użytkownika zobowiąże się on złożyć oświadczenie na piśmie, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także zwróci Administratorowi wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym w tym zakresie (odszkodowanie, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe).

3. Użytkownik akceptując warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności zgadza się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku (zdjęć) oraza danych osobowych w sposób, który uniemożliwia określenie jego tożsamości, w dowolnej postaci, w celach reklamowych, marketingowych, statystycznych, informacyjnych, w komercyjnych i niekomercyjnych prospektach we wszelkich mediach a zwłaszcza w materiałach służących promocji Serwisu i nie wniesie z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona terytorialnie oraz w czasie i obejmuje jakiekolwiek formy publikacji a zwłaszcza na stronach i podstronach Serwisu a także w innych projektach Administratora oraz podmiotów związanych kapitałowo i osobowo (partnerów biznesowych). Przeniesienie tego zezwolenia na osobę trzecią nie potrzebuje zgody Użytkownika.

4. Zdjęcia losowo wybranych Użytkowników mogą być widoczne na stronach Serwisu dla każdego odwiedzającego (w tym niezarejestrowanego lub niezalogowanego). Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną prezentację jego wizerunku w tym zakresie. Umocowanie niniejszej zgody mieści się w zakresie zgody okreslonej w §6 pkt 3.


§8 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od Rejestracji Konta Użytkownika lub od momentu otrzymania przez Serwis zapłaty za Konto Premium. Aby zachować ten termin Użytkownik powinien wysłać informację odnośnie wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni. Po otrzymaniu tej informacji Serwis wyśle potwierdzenie jej otrzymania na e-mail Użytkownika.

2. Aby skorzystać z niniejszego prawa należy:

a) w przypadku Konta Użytkownika (darmowego) dokonać usunięcia swojego Konta;

b) w przypadku Konta Premium należy wypełnić wzór oświadczenia o rezygnacji oraz przesłać go na nasz adres. W przypadku odstąpienia od Umowy na Konto Premium Serwis dokona zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni a Konto Premium zostanie zmienione na zwykłe Konto Użytkownika.

3. Rozpoczęcie korzystania z Konta Premium, po wpłynięciu środków na konto Serwisu (w tym potwierdzenie wpłat od operatorów) jest równoznaczne z żądaniem świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia co skutkuje utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy na Konto Premium. Jeśli jednak Użytkownik, nie rozpocznie korzystania z Konta Premium (nie Zaloguje się) przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 r. poz. 827). Wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od Umowy znajduje się tutaj .

4. Logowanie się do Serwisu oznacza rozpoczęcie korzystania z usługi oraz żądanie Użytkownika do natychmiastowego świadczenia przez Administratora Usług przed upływem terminu prawa do odstąpienia co wiąże się utratą prawa do odstąpienia od Umowy na dostarczanie darmowych oraz płatnych treści cyfrowych.

5. Administrator wyśle do Użytkownika pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z ewentualnym potwierdzeniem informacji o utracie prawa do ostąpienia.


§9 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres kontakt@samotneserca.pl lub listem tradycyjnym na adres EGI.PL SP. Z O.O. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne 7 dni w przypadku gdy sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień i nie są one zależne od Administratora.

2. Użytkownik ma obowiązek udzielić niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji informacji a zwłasza dane identyfikacyjne oraz przyczynę reklamacji wraz z czasem zaistnienia zdarzenia będącego jej przycyzną.


§10 Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo modyfikować aktualne usługi, wprowadzić nowe płatne usługi oraz ma prawo dowolnie kształtować ich cenę oraz funkcjonalność.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest zamieszczona na stronie http://www.samotneserca.pl/regulamin/. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez Użytkowników na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu. Zalogowanie się do Serwisu po fakcie upublicznienia informacji o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją w aktualnym brzmieniu. Gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej wersji Regulaminu powinien powiadomić o tym fakcie Administratora oraz powstrzymać się od korzystania z Serwisu. Jego Konto zostanie usunięte.

3. Administrator ma prawo dokonania cesji swoich praw oraz obowiązków dotyczących Serwisu. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

4. Spory, których nie udało się roztrzygnąć w drodze reklamacji w przypadku wzajemnej zgody stron mogą być zakończone na drodze postępowania przed sądem polubownym wg zasad tego sądu. W innym wypadku podlegać będą jurysdykcji sądów powszechnych. Roszczenia Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie będą brane pod uwagę, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności

§1 Informacje podstawowe

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana „Polityką Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Serwisu. Reguluje ona zasady przetwarzania, wykorzystywania oraz gromadzenia danych osobowych Użytkowników Serwisu. Polityka prywatności obowiązuje każdego Użytkownika. Akceptacja Regulaminu oznacza jednoczesną akceptację Polityki Prywatności, zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasad związanych z tzw. plikami cookies.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są na podstawie wyrażonej przez nich dobrowolnej zgody w zakresie adekwatnym do celów jakim służą na rzecz EGI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000395376, NIP 527-266-48-92 oraz podmiotów powiązanych oraz współpracujących. Automatycznie zbierane są jedynie dane znajdujące się w plikach cookies w trakcie korzystania w Serwisu.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) właściwego wykonania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu(prawo do kontaktowania się z Użytkownikami przez Administratora, prowadzenia księgowości, weryfikacji Profilu Użytkownika itp.).

b) przygotowania oraz pobrania przez Użytkowników Serwisu informacji o innych Użytkownikach mającej na celu umożliwienia kontaktu między nimi (usługi matrymonialne polegające na kontaktowaniu ludzi w celu matrymonialnym lub towarzyskim)

c) naukowym, statystycznym a także reklamowym (marketingowym)

d) dane mogą zostać również wykorzystane do przesyłania Użytkownikom przez Administratora informacji o świadczonych przez niego usługach bądź oferowanych produktach (w tym informacji handlowych).

e) zgoda Użytkownika może także obejmować prawo do wykorzystywania Danych do innych celów.

4. Użytkownicy Serwisu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia, aktualizacji i innych uprawnień przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administrator ma prawo odmowy usunięcia danych gdy Użytkownik naruszył zapisy Regulaminu bądź przepisów prawa, a zachowanie danych jest potrzebne do wyjaśnienia stanu rzeczy.

5. Dane osobowe Użytkowników serwisu SamotneSerca.pl są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych podawanych oraz udostępnianych w związku z korzystaniem z Serwisu, jest EGI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000395376, NIP 527-266-48-92. Dostęp to ww. danych mają jedynie pracownicy upoważnieni przez Administratora. Zbiór Danych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji GIODO.

6. Użytkownik rejestrując się w Serwisie dobrowolnie udostępnia (podaje do wiadomości publicznej) swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie innym Użytkownikom Serwisu. Jest to niezbędne z uwagi na misję, cel i fukcje działania Serwisu. Nie podanie wymaganych podczas rejestracji danych uniemożliwia rejestrację Użytkownika.

7. Dane Osobowe Użytkowników będą przetrzymywane w ramach Serwisu przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę zakres udzielonej przez Użytkownika zgody na mocy niniejszego Regulaminu albo przez okres nie dłuższy niż realizacja Usług Serwisu. Dane Osobowe zostaną następnie usunięte z bazy.

8. W zakresie wymaganym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe w przypadku wykrycia, że Użytkownik swoim postępowaniem łamie przepisy prawa, Regulamin oraz Politykę Prywatności. W takim wypadku Administrator musi udowodnić Użytkownikowi działanie niezgodne z prawem.

9. Administrator na wniosek uprawnionych organów może udostępnić im dane osobowe jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Adresy IP są zbierane do celów technicznych oraz statystycznych związanych z obsługą serwisu.

10. W celu spełnienia umowy Administrator udostępnia minimalną ilość danych jedynie podmiotom współpracującym w zakresie jej realizacji (płatności i obsługa elektroniczna).

11. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika co skutkuje usunięciem jego danych osobowych ze zbioru. W tym celu powinien wysłać z adresu e-mail podanego przy rejestracji wiadomość na adres kontakt@samotneserca.pl z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.

12. Administrator może analizować i badać dane Serwisu. Analizy Serwisu dokonywane są za zgodą Administratora, a ich publikacja nie niesie za sobą ewentualności identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

§2 Dostęp do treści

1. Użytkownicy niezarejestrowani oraz niezalogowani nie mają uprawnień do przeglądania Profili Użytkowników. Mają jednak możliwość oglądania zdjęć losowo wybranych Użytkowników, które znajdują się na stronach Serwisu.

2. Użytkownicy zarejestrowani oraz zalogowani, posiadający Konto Użytkownika mogą oglądać zawartość Profili innych Użytkowników (nie mają jednak dostępu do ich danych kontaktowych).

3. Użytkownicy zarejestrowani oraz zalogowani, posiadający Konto Premium od momentu jego przyznania do chwili jego wygaśnięcia mają dostęp do zawartości Profili oraz danych kontaktowych wszystkich Użytkowników Serwisu (płatne treści cyfrowe).

4. Na stronach Serwisu mogą się pojawiać odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z ww. stron gdyż są to odrębne witryny.

§3 Cookies

1. Serwis w celu lepszego wykonywania usługi wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Pliki cookies znajdują się na urządzeniu Użytkownika i pomagają mu korzystać z Serwisu. Przeglądarka internetowa domyślnie zapisuje pliki cookies jednak użytkownik może wyłączyć lub zmodyfikować wg własnego uznania tę funkcję. Wyłączenie obsługi cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

2. Możemy wykorzystywać pliki cookies do optymalizacji Serwisu, prowadzenia statystyk, dostosowywania stron do preferencji Użytkownika, kierowania bardziej dopasowanych reklam i banerów (reklamowe), wygasania sesji Użytkownika, kreowania wyglądu Serwisu, zapamiętanie informacji podanych przez Użytkowników oraz dotyczących ich zachowania (personalizacyjne), do uwierzytelniania logowania i rejestracji oraz zachowania bezpieczeństwa.

3. Administrator ma prawo zbierać także dane zawarte w logach serwera czyli adres IP, nazwę przeglądarki www, nazwę firmy dostarczającej Internetu, adres strony wejściowej.

4. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu ułatwienia dostępu oraz korzystania z Portalu poprzez funkcję utrzymującą w aktywności ich sesję. Użytkownik po każdorazowym zaprzestaniu korzystania z Serwisu powinien się wylogowywać.

5. Tutaj dowiesz się wszystkiego o Cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/

§4 Dane wrażliwe

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż podając dane wrażliwe tj. dane określonych w art. 27 ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) - ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym udostępnia je na własną odpowiedzialność do publicznej wiadomości.

§5 Kontakt

Aby się z nami skontaktować wystarczy przesłać wiadomość na adres Administratora Danych Osobowych Serwisu EGI.PL SP. Z O.O. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa lub na adres kontakt@samotneserca.pl.